Zaangażuj się!

... jako:

1. Partner Lokalny:*szczegółowych informacji udziela Aneta Nowak - Prezes SCPR: biuro@scpr.org.pl
 

a) użyczając sali,

b) przekazując/użyczając sprzęt (np. komputerowy) albo materiały (np. biurowe), itp.,

c) inne - jesteśmy otwarci na propozycje.

2. Sponsor:*szczegółowych informacji udziela Aneta Nowak - Prezes SCPR: finanse@scpr.org.pl 


a) jako osoba fizyczna (prywatna) lub prawna (firma/instytucja),

b) przekazując darowiznę - o wybranej przez siebie wartości (np. 5,00 zł i/lub więcej) - wpłacając na konto bankowe Stowarzyszenia Cztery Pory Roku, wpisując następujące dane:


Stowarzyszenie Cztery Pory Roku

ul. Niepodległości 1

44-190 Knurów


tytuł przelewu: Mam Haka na Raka w Knurowie


Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy:

nr konta bankowego: 73 8454 0001 2007 0039 4011 0001 
WAŻNA INFORMACJA:

Przekazaną darowiznę można odpisać od podatku!

Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny jest dowód wpłaty na w/w konto Stowarzyszenia Cztery Pory Roku.Odliczeń można dokonać na podstawie:
 


W przypadku osób fizycznych:

art. 26 ust. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:


Art. 26
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot:
(…)
9) darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,
(…)


W przypadku osób prawnych:

art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:


1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z
art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:
1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze
zadań publicznych określonych w tej ustawie – Łącznie do wysokości nieprzekraczającej
10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,


 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 3 ust. 2 mówi:


Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.


 
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku z siedzibą w Knurowie zalicza się do organizacji o których mowa w przytoczonym art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a art. 4 ust. 1 tej samej ustawy jest zbieżny z naszymi celami statutowymi.

 


3. Media:*szczegółowych informacji udziela Aneta Nowak - Prezes SCPR: promocja@scpr.org.pl


a) jako prasa, radio i/lub TV,

b) pisząc, mówiąc i/lub pokazując to, co robimy.

ZAPRASZAMY!
O zaangażowaniu na rzecz akcji "Mam Haka na Raka w Knurowie napiszemy na niniejszym blogu oraz wręczymy specjalne Podziękowanie / Zaświadczenie.